Skip links

קטלוג בדיקות מעבדה: מערכות בטיחות

PLT – בדיקת דפורמציה של שכבת המצעים העליונה

איכות פני המיסעה

HWD – מדידת אגני שקיעה בשיטת המשקולת הנופלת בעומסי עבודה גבוהים ומיוחדים

איכות פני המיסעה

FWD– מדידת אגני שקיעה באמצעות משקולת נופלת

איכות פני המיסעה

בדיקת נראות חומרי סימון כביש

אספלט וכבישים

יציבות עמודי תאורה

אל הרס