Skip links

קטלוג בדיקות מעבדה: בדיקות מעבדה

PLT – בדיקת דפורמציה של שכבת המצעים העליונה

איכות פני המיסעה

HWD – מדידת אגני שקיעה בשיטת המשקולת הנופלת בעומסי עבודה גבוהים ומיוחדים

איכות פני המיסעה

FWD– מדידת אגני שקיעה באמצעות משקולת נופלת

איכות פני המיסעה

בדיקת גלגלונים לכיבוי אש

בדיקות לבניה רוויה

תחזוקת מערכות מתזים – ת"י 1928

בדיקות לבניה רוויה

בדיקת חדר משאבות למערכות ספרינקלרים

בדיקות לבניה רוויה

בדיקת נראות חומרי סימון כביש

אספלט וכבישים

יציבות עמודי תאורה

אל הרס

התקנת מתזים

בדיקות לבניה רוויה

תכנון ספרינקלרים

בדיקות לבניה רוויה