Skip links

חדש במעבדות

Tags
שלום עולם!

שלום עולם!

שם הבדיקה:  אופיין רשת מים לפי ת"י 1596

אפיון רשת מים עירונית

מהות הבדיקה:

בדיקה של פוטנציאל ספיקת המים והלחצים שהמערכת העירונית ואו הפרטית מסופקת לספק.