Skip links

הממונה על התקינה

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה

הממונה על התקינה הינו מנהל  מינהל התקינה פועל מכוח חוק התקנים, התשי"ג-1953 ופועל במטרה:

  • להבטיח את הבטיחות והבריאות של ציבור המשתמשים במוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים.
  • להגביר תחרותיות בתעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים והמקומיים.
  • להסיר חסמי סחר בין לאומי.
  • להקל על ההכרה ההדדית בין ישראל לשותפותיה בבדיקות התאמה של מוצרים לדרישות התקנים. (לקוח מעמוד באתר משרד הכלכלה)

תחומי אחריות

הכרזה, בקרה ואכיפת התקנים הרשמיים בישראל. הוראות התקנים הרשמיים מחייבות בייצור, בייבוא ובשיווק. קביעת משטר בדיקות יבוא למוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים. פיקוח ואכיפת התקנים הרשמיים בשלב שיווק.

הממונה על התקינה אחראי בין היתר על אישור מעבדות בישראל בתחומים השונים בכפוף לחוק התקנים התשי"ג 1953 ומנפיק היתרים למעבדות לביצוע בדיקות לתחומים המוגדרים בהיתר.

למעבדות איזוטסט היתר בתוקף והינה מעבדה מאושרת על פי הגדרת החוק למעלה מ 30 שנה.

השאר פרטים ונחזור בהקדם

צור קשר שטוח