Skip links

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הרשות להסמכת מעבדות

הרשות להסמכת מעבדות הינו גוף סטטוטורי שהוקם בשנת 1996 עם כניסתו לתוקף של חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנ"ז-1997

הרשות הינה השלוחה הישראלית הרשמית של הרשות הבין לאומית להסמכת מעבדות ובעצם היותה ככזו הינה מוסמכת להסמיך מעבדות בישראל בתחומי בדיקה רבים ומגוונים.

הליכי ההסמכה למעבדות לרוב דורשים עמידה בתקני מעבדות בין לאומים ISO17025 וכן ISO17020. תקנים אלו נוגעים בכלל האספקטים הקשורים לניהול ארגון ברמת האיכות, השקיפות והאמינות הגבוהה ביותר האפשרית.

ארגון המבקש להסמיך עצמו עובר הליך הסמכה מורכב וטובעני המעמיד את הגוף בסיום התהליך ברמת סטנדרטים הנדרשים ממעבדה בישראל.

בראש הרשות עומדת הגב' אתי פלר ולרשות מספר עובדים מצומצם אשר מפעיל באופן מופתי מנגנון חזק ויעיל ביותר אשר הגדיל את היקפי ההסמכה בישראל באלפי אחוזים וכן הוביל את המדינה לקפיצה דרמטית ממספר עשרות מעבדות מוסמכות לפני מספר שנים ללמעלה מ 250 מעבדות מוסמכות דהיום.

הרשות הינה הגוף המסמיך, וכל תקלה ברמה המקצועית מול מעבדה בישראל אפשר להציפה לאנשי הרשות בבקשה להבהרה או יצירת פתרון בתחומי המספרים.

 

למעבדות הסמכה מלאה מהרשות להסמכת מעבדות והינה מחזיקה במגוון ההסמכות מהגדולים ביותר בישראל. מספר המעבדה ברשומות הרשות הינו 04 וזאת היות ומעבדות הינה מהמעבדות הוותיקות בארץ.

מעבר להיותה מעבדה מוסמכת, על מעבדה בישראל לקבל היתר מהממונה על התקינה במשרד הכלכלה וזאת לצורך פעילות חוקית ואישור להנפקת תעודות בדיקה של התאמת מוצרים/אלמנטים ותהליכים לתקנים.

למעבדה כתב הסמכה בתוקף לכל דבר ועניין אותו תוכל להוריד בקישור כאן.

השאר פרטים ונחזור בהקדם

צור קשר שטוח