Skip links

טופס 4

מהו טופס 4?

טופס 4, הינו כינוי לטופס אישור אכלוס המתקבל ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה בכל עירייה. טופס זה מהווה את האישור הסופי כי המבנה מוכן לאכלוס ועבר את כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלתו.

טופס 4  מרכז בעצם את מילוי דרישות הועדה המקומית , דרישות כבאות והצלה, דרישות הג"א ודרישות שונות של התכנון ויועצי הבטיחות.

לאחר קבלת טופס 4 ניתן לחבר את המבנה לחשמל קבוע ע"י חברת החשמל , ניתן לחבר את המבנה למים ולרשת הטלפון והאינטרנט.

טופס 4 מהווה את האישור הסופי לבטיחות המבנה ברמת חומרי המבנה וטיבם, ההגנה מאש  וכמובן דרישות רגולטוריות נוספות שנקבעות בהתאם לדרישות כל וועדה מקומית .

הטופס מרכז את תוצאות בדיקות המעבדה ל:

 • טיב הבטון
 • מערכת האינסטלציה
 • מערכת הגז
 • מרחבים מוגנים
 • מערכות כיבוי- היכן שנדרש

מעבדות איזוטסט, מלווים אתכם, הבונים הפרטיים ומנהלי פרוייקטים בבנייה הרוויה עד לקבלת הטופס הנכסף.

טופס 4 לעסקים

טופס 4 לעסקים הוא אחד האישורים הסופיים בתהליך בניית משרד. לאחר סיום הבנייה מגיש בעל ההיתר בקשה לקבלת הטופס. עם הגשת הטפסים לרשות המקומית לקבלת טופס 4, מתחיל תהליך בדיקת הבניין לחיבורו לתשתית.

האחריות להגשת וקבלת טופס 4 מוטלת על כתפי האדריכל, המהנדס, הקבלנים ואנשי המקצוע המעורבים בפרויקט. במקרה של בניין דירות, בעל ההיתר הוא הקבלן ו/או היזם, כאשר במקרה של בניית משרד בעל ההיתר הוא בעל הקרקע.

במקרה של בנייה למגורים, בנייה ירוקה או בנייה רוויה למרות שההגשה מתבצעת על ידי הקבלן/היזם, על הרוכשים לעקוב מקרוב אחר תהליך הבנייה בפועל בהתאם להיתר הבנייה למניעת עיכובים ובעיות בהגשת טופס 4.

האישור לטופס ניתן על ידי מהנדס מטעם הרשות המקומית, לאחר בחינת התאמת מבנה מבנה המגורים, חיבורו לחשמל, טלפון, מים, כבלים ועוד.

זוהי צורה מכרעת, שכן חוסר ידע והיכרות עם כל ההיבטים הקשורים בה עלולים לעכב משמעותית את התהליך. במידה והבנייה לא תואמת את היתר הבנייה, הוועדה לא תנפיק טופס 4 והתהליך יתעכב עד לנקיטת הצעדים הנדרשים.

טופס 4 קובע באופן רשמי את מועד סיום הבנייה, בו המבנה מתאים למגורים בכל ההיבטים הנדרשים.

כמה זמן לוקח התהליך?

לאחר הגשת טפסי הבקשה והמסמכים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שולחת הועדה מפקח על מנת לוודא את נכונות ההצהרות הכלולים בטופס ואת תקפות האישורים שהוגשו.

בהנחה שהמפקח יאשר את כל ההיבטים המפורטים בטופס והאישורים הנלווים, המסמכים מגיעים לרשות המקומית לאישור בנייה.

בשלב זה מקבל הקבלן טופס המחייב אותו לעבור על כל המחלקות הרלוונטיות ברשות המקומית ולקבל חתימות ואישורים המאשרים סופית את עמידתו של המבנה בהיבטים הקשורים לכל מחלקה כגון כבישים, נוף עירוני, איכות הסביבה, מבנה. היתרים, פיקוח וכדומה. התהליך עשוי להתעכב על פי אישורים נוספים שיבקשו מחלקות לאשר את עמידתו של המבנה בתנאי הרשות המקומית.

לעיתים נתקלים קבלנים ויזמים בהתחייבויות שאינן תלויות בהם, כגון פיתוח גן ציבורי, בניית מוסדות חינוך או ציבור, או סלילת כביש לפני אכלוסו.

מהם התנאים לקבלת טופס 4 במרכז?

 • בדיקה שעצם הבנייה תואמת את היתר הבנייה ועומדת בתנאים ובדרישות המוזכרים בהיתר.
 • חברת הגז מוודאת שמערכת הגז בטוחה ועומדת בתקן.
 • מערכות הניקוז והאינסטלציה מותקנות בהתאם לתקנות בצירוף אישור מהקבלן.
 • אישור מהנדס שהמבנה מתאים למגורים ונעשו עבודות חיזוק וייצוב מתאימות לעמידה בדרישות החוק.
 • אישור בדיקת איכות בטון למסגרת המבנה.
 • תעודה ממכון התקנים המעידה על איטום מרחבים מוגנים בבית, כולל דיווח ממרחב מוגן והצהרת מהנדס.
 • אישור האדריכל כי המבנה תואם את ההיתר בהיבטים אדריכליים, ללא שינויים או תוספות.
 • אישור פינוי מבנים ארעיים שהוקמו באתר הבנייה.
 • הודעת המודד המאשרת כי הנכס נבנה בהתאם להיתר, לרבות הגובה הסופי והמקסימלי של המבנה ומיקומו.
 • במקרים מסוימים, ייתכן שיידרש אישור ממכבי האש על מנת לאשר שהמבנה בטוח מפני שריפה בהתאם לתקנות הנדרשות.