Skip links

רשות כבאות והצלה לישראל

מערך כבאות והצלה פועל מתוקף חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב- 2012, שהתקבל במסגרת רפורמה כוללת במערך שירותי הכבאות בישראל וקבע כי במקום שירותי כיבוי מוניציפליים, שסיפקו איגודי ערים ומחלקות עירוניות, תוקם רשות ארצית ממלכתית שתפעל בחסות המשרד לביטחון הפנים. החוק מגדיר גם את משימות הארגון ואופן הפעלתו.

תפקידי כבאות והצלה לישראל

  • כיבוי שריפות, מניעת התפשטותן והצלת חיי אדם ורכוש מדליקות
  • מניעת דליקות
  • חילוץ והצלת לכודים
  • טיפול באירוע של חומרים מסוכנים
  • כל הצלה של נפש ורכוש, גם שלא במסגרת כיבוי דליקות  (התוכן נלקח מאתר הרשות)

רגולטור בתחום מיגון וכיבוי אש

הכבאות והצלה לישראל הינו הגוף המופקד על בטחון האזרחים במדינה בהיבטי אש באשר הם.

כחלק מתפקיד זה, פועלת כבאות והצלה כל העת לשפר ולשכלל את שוק הבדיקות מעבדה הנדרשות על פי תקן ועל פי הנחיות הרשות לעסקים, למבני מגורים ולפרויקטים שונים.

מעבדות איזוטסט מאושרת על ידי כבאות והצלה לבצע בדיקות התאמה ועמידה בתקן לתחומים רבים ומגוונים מטעם כבאות והצלה ובאמצעות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

השאר פרטים ונחזור בהקדם

צור קשר שטוח