Skip links

גילוי אש

בדיקות גילוי אש ועשן

בדיקות גילוי אש ועשן מבוצעות ע"י טכנאי בדיקות מוסמך (הנדסאי / מהנדס). הבדיקות מחולקות לבדיקת תכניות ההעמדה ובדיקה בשטח- לביקורת על טיב ההתקנה והתאמת ההתקנה לתכנון ולתקן. הבדיקות מבוצעות לפי הוראות נציבות כבאות והצלה, בהתאמה לתקנים השונים ותחת הנחיות יועץ הבטיחות.

  1. גלאי להבה – גלאי הרגיש לספקטרום הפליטה של הלהבות, הגלאי מתריע על נוכחות אש באופן יעיל ומדויק בהתבססות על קרן UV ו-IR תוך כדי סינון הפרדה של קרינות רקע אשר מקורם אינה כתוצאה מלהבה/אש.
  2. גלאי עשן – גלאי אשר מתריעה על נוכחות עשן בחלל בו הותקן וזאת לאחר חדירה מספקת של עשן אל תוך הגלאי ובהתאם לרמת רגישות (באם קיימת) אליה כוון.
  3. גלאי חום – גלאי המזהה עליה חדה בטמפרטורה בחלל בו הותקן, רמות ההפעלה משתנות מיצרן ליצרן, גלאים אלו מותקנים לרוב במטבחים או באזורים בהם יעילות גלאי עשן נפגעת, ככלל התקנת גלאים אלו במקומות רגילים הינה פחות יעילה עקב זיהו מקור אש בשלב מתקדם של השריפה.
  4. גלאי קרן – גלאי קרן הינו גלאי לזיהו עשן הפועל על עיקרון של שידור וקליטה של קרן לייזר, רמות הפעלת התרעה על זיהו עשן ניתנות לוויסות, יתרונו של גלאי זה הוא כיסוי של שטחים גדולים.
  5. גלאי יניקה – גלאי יניקה הינו גלאי עשן המבוסס על עיקרון דגימת אויר בחלל בו הותקן, גלאי מסוג זה מורכב לרוב בחדרים נקיים, לוחות מתח גבוה, חדרי השנאה וחדרי קירור.
  6. גלאי כבל – גלאי כבל, מותקן לרוב במקומות שבהם גילוי האש בעזרת גלאי עשן או חום רגילים אינו אפקטיבי. למשל, בתעלות ומערות כבלים, במחסני קירור והקפאה, במגדלי קירור, בחוות מכלים ולוחות חשמל מיוחדים.
    הטכנולוגיה מבוססת על כבל מיוחד של שני מוליכים, הפועל על עקרון של חום. עם עליית הטמפרטורה לרמה מסוימת, הבידוד של המוליכים באותו מקום ניתך, נוצר קצר בין שני המוליכים והוא גורם להפעלת התראה בלוח הבקרה.

ת"י 1220 חלק 3

הוראות מכ"ר

בטון קשוי

לפרטים נוספים על בדיקות גילוי אש ועשן – חייג עכשיו! או השאר פרטים

צור קשר שטוח

בדיקות במחלקת גילוי אש ועשן