Skip links

בדיקת אופיין רשת מים עירונית לפי ת"י 1596

שם הבדיקה:  אופיין רשת מים לפי ת"י 1596 | אפיון רשת מים עירונית

מהות הבדיקה: בדיקה של פוטנציאל ספיקת המים והלחצים שהמערכת העירונית ואו הפרטית מסופקת לספק.

קהל היעד: כל הגורמים הנוגעים לתכנון מערכות מים לכיבוי אש

תהליך הבדיקה: ישנם שני מועדים עיקריים בהם מבוצעת הבדיקה:

מועד ראשון: לפני הקמת האתר לרב על הרשת העירונית/הציבורית.

מועד שני: בזמן הקמת האתר ועד אכלוס מבוצעות בדיקות באופן שוטף בכדי לוודא כי הלחץ והספיקה נשמרים לאורך התוואי. כפי שדורשים מתכנני מערכות המים .

דרישות מהלקוח

ביום הבדיקה:

  • יש לוודא בטרם הבדיקה באם נדרש אישור או ליווי מתאגיד המים המקומי.
  • במידת הצורך וע"פ דרישה יש להציג תוכניות למתאר קווי המים העירוני ובתוך האתר.
  • מתכנן מערכות המים או בא כוחו ינחה על מיקום ביצוע הבדיקה.
  • במעמד הבדיקה מומלץ כי הקבלן המבצע אהיה נוכח עם ציוד ופועלים.
  • במידת הצורך תבוצע הבדיקה בזמנים שונים ובתקופות שונות.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח