Skip links

בדיקת גליות

שם הבדיקה:  מדידת גליות ומישוריות באמצעות מד פרופיל אינרציאלי

מהות הבדיקה: מדידת הגליות ומישוריות של שכבות האספלט הינן  מדידות אשר ניתן לבדוק באמצעותן את איכות הסלילה, ואת איכות המיסעה לאורך תקופת השרות. ניטור הגליות והמישוריות משמש כבדיקות קבלה של עבודות סלילה המתבצעות בכבישים, וכן לצורך קבלת החלטות במערך אחזקת הכבישים.

קהל היעד: קבלנים, בקרת איכות, הבטחת איכות – פרויקטים בסלילה.

תהליך הבדיקה:

הבדיקה מתבצעת על ידי רכב ייעודי, עליו מורכבת מערכת מדידה ייחודית. המדידות מתבצעות תוך כדי נסיעה בנתיב הנמדד, במהירות הנסיעה הרגילה בכביש, ובכך מאפשרת מדידה ללא סגירת נתיב או הסדרי תנועה כלשהם. נתוני הניטור נאספים למערכת ממוחשבת המותקנת ברכב הבדיקה, ומאפשרת פיענוח מהיר והעברת דו"ח פיענוח מהיר למזמין הבדיקה.

מערכת הבדיקה הינה מתוצרת Dynatest, מדגם L3.2-Dynatest. מכשיר מדידה זה מסווג כ Class 1. דרגה זו הינה בעלת רמת הדיוק והאמינות הגבוהה ביותר. המערכת כוללת 3 סנסורי לייזר, ושני מדי תאוצה. כמו כן מצוידת במד מרחק בעל דיוק רב המותקן על אחד מגלגלי הרכב.

שילוב של כל מערך הניטור למערכת מחשב מאפשר מדידה וחישוב בזמן אמת של פרופיל הגליות של הכביש בכל אחד מצירי הגלגלים, ובציר המרכזי את נתוני החריצה.

הקריטריונים לקבלה של התוצאות המתקבלות, מופיעים במפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 51, או במפרט נתיבי ישראל, פרק 51, תת פרק 11. (עבודות סלילה – בקרת איכות), או במפרטי המזמינים השונים.

דרישות מהלקוח

על המיסעה הנבדקת להיות יבשה ונקיה לחלוטין

ביום הבדיקה:

  • יש לדאוג לנציג מטעם המזמין בשטח.
  • לפנות איזורים נבדקים מכלים ומכשולים

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות