Skip links

בדיקת חדר משאבות למערכות ספרינקלרים

שם הבדיקה: בדיקת חדר משאבות למערכות ספרינקלרים

מהות הבדיקה: התאמת תוכנית המתווה ליישום באתר והתאמת תכן האלמנטים בתוואי לדרישות התקן.

בשלב בדיקת ההתקנה:

  • יש להציג לבודק דוח הפעלה ראשונית של המשאבה ע"י טכנאי מוסמך מטעם היצרן.
  • בבדיקה יהיו נוכחים האנשים הבאים: נציג מטעם המזמין, טכנאי המשאבות, טכנאי רכזת גילוי אש, מתקין מערכת המתזים.
  • הפעלה המשאבה עלולה לייצר נזקי רעש מסוכנים, ומחייבת הגעה עם אטמי אזניים או אזניות מתאימות.
  • באחריות טכנאי המשאבות לוודא שלא קיימות סכנות בטיחותיות בטרם הפעלת המשאבה, כגון: מצב מצברים לא תקין, צינורות לא מחוזקים, איוורור או תאורה לא תקינים ועוד.
  • נציג המזמין יוודא כי הבדיקה מבוצעת בתיאום עם דיירי המבנה ושירותי הכבאות.
  • יש לוודא כי המערכת מוכנה לבדיקה באופן מלא-מאגרי מים מלאים, מאגרי סולר מלאים, לא קיימות תקלות בלוח ההפעלה של המשאבה, כלל ההתרעות נבדקו ונמצאו תקינים ע"י הטכנאים לפני בדיקת המעבדה.

דרישות מהלקוח

הבדיקה מתבצעת בשני שלבים: בשלב הגשת תיק תכנון מערכת מתזים, ובשלב בדיקת ההתקנה.

 • בשלב בדיקת התכנון:
  • מתכנן המערכת יגיש תיק תכנון הכולל מידע מלא בנוגע למאגר וחדר המשאבות:
   • מאגר המים– מידות, נפח נטו, החומר ממנו עשוי המאגר, ברזי מילוי, גלישה וניקוז, מערך אנטי וורטקס.
   • משאבות– מפרטים טכניים, נתוני משאבות נומינליים, נתוני מנועי חשמל ודיזל, נתוני נפח מאגר סולר (למשאבת דיזל), תכנית מערך המשאבות לרבות קווי פיקוד, קווי הזנת סולר, פורקי לחץ ועוד.
   • חדר המשאבות– מיקום במבנה, אוורור החדר, ניקוז החדר, תאורת החדר.
  • במידה וקיימים אמצעי הגברת לחץ להידרנטים, המתכנן יציין גם כן את נתוני נפח מאגר המים ונתונים טכניים של המשאבות.

שלבי בדיקת תכנון, התקנה והפעלה:.

 • בדיקת תכנון– הבודק יבדוק האם נתוני המאגר והמשאבה מתאימים לדרישות המערכת. הבודק יוודא כי כל המערכת מתוכננת בהתאם לכללי התקן (ספיקות, לחצים, קטרי צנרת, אביזרים נדרשים ועוד).
 • בדיקת התקנה– הבודק יעבור על כל המערכת באופן ויזואלי, החל ממאגר המים, דרך כלל הצנרת ואביזרי חדר המשאבות ויוודא עמידה מלאה בדרישות התקן. הבודק יוודא כי חדר המשאבות עומד בדרישות התקן ואין סכנה להצפת חדר המשאבות. אין לבצע מילוי מאגר המים לפני בדיקת התקנת פלטת אנטי וורטקס.
 • בדיקות הפעלה– הפעלת המערכת תבוצע ע"י טכנאי המערכת, בניהולו של הבודק מטעם המעבדה. תתבצע בדיקה של מדידת נתוני ספיקה ולחץ של המשאבה/ המשאבות, נתוני כניסה ויציאה אוטומטיים של מערך המשאבות, הפעלה ידנית של המשאבות, הפעלה אוטומטית של גנרטור חירום (במקרה של משאבה חשמלית), בדיקת כלל ברזי המערכת, בדיקת אזעקות והתרעות שונות, בדיקת פורקי לחץ ועוד.
 • במידה והבדיקה מתבצעת בבניינים בעלי אספקת חשמל זמנית- תתבצע בדיקת הפעלה נוספת לאחר קבלת חיבור חשמל קבוע לבניין.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות