Skip links

התקנה והפעלת מערכת גילוי אש- גלאים

התקנה והפעלת מערכת גילוי אש- גלאים


שם הבדיקה: בדיקת ההתקנה והפעולה של מערכות גילוי אש לפי ת"י 1220 חלק 3.

מהות הבדיקה: זיהוי וכיבוי מקורות אש ועשן במועד הקצר והיעיל ביותר תוך דיווח לגורמים רשמיים ושרותי הכבאות.

קהל היעד: כל הגורמים הנדרשים להציג את התעודה כחלק מקבלת היתר,רישוי עסק, טופס 4 ותעודת גמר מול הרשות המקומית ו/או שרותי הכבאות.

תהליך הבדיקה: בחינה מלאה של המערכת המותקנת באתר, התראותיה ואופן פעולתה בעת הצורך.

דרישות מהלקוח

עבור מבנה ברמת סיכון 2- גבוה, יש לוודא כי הוגשו תכניות מאושרות להתקנת מערכת הגילוי.

עבור בדיקת מערכות גילוי אש, כיבוי בגז וארוסול- יש להציג תיק מערכת הכולל את המסמכים הבאים:

 1. דרישות רשות הכבאות ויועץ הבטיחות ( אם קיימים )
 2. תיק מערכת בהתאם לדרישות ת"י 1220/3 הכולל רשימת כתובות/אזורים
 3. תוכניות התקנת מערכת (למערכות גילוי אש).
 4. תוכניות מערכת הכיבוי הכוללות: שרטוטים של החלל הנבדק , חישובי נפח וכמויות חומר כיבוי (למערכות כיבוי אש בגז ואירוסול).
 5. הנחיות יצרן למערכות הכיבוי ( נתונים טכניים, אופן התקנה והגבלות נפח)
 6. אישורי התאמה בין יחידת הבקרה לציוד נלווה שהותקן
 7. תעודת תחזוקה ובדיקה למערכת גילוי וכיבוי אש ( אם נדרש )
 8. תעודת הסמכה של המתקין לביצוע התקנה של מערכות כיבוי באירוסול
 9. הנחיות בטיחות והתנהגות בשריפה(תיק שטח)(אם קיים)

באחריות הלקוח להמציא את כלל הציוד הנדרש לביצוע בדיקה של מערכות כיבוי אש, אשר יתאימו להנחיות יצרן מכלי הכיבוי (נגדי עומס, נגדי קצה וכו' …)

ביום הבדיקה:

 1. נוכחות חובה של מתקין המערכת.
 2. יש לוודא כי ביום הבדיקה תתאפשר גישה בטוחה (סולם, במת הרמה וכו' ) לכל האביזרים במערכת.
 3. במקרים מיוחדים תידרש נוכחות של חשמלאי הפרויקט.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות