Skip links

בדיקת גלגלונים לכיבוי אש

שם הבדיקה:

התקנת גלגלונים לכיבוי אש, ת"י 2206 חלק 2

מהות הבדיקה:

בדיקת התקנת גלגלונים לכיבוי אש- התאמה לדרישות התקן ומיקום העמדות על פי תכנית הבטיחות שאושרה ע"י שרותי הכבאות.

קהל היעד: כל המבנים.

תהליך הבדיקה: נציג המזמין מציג לבודק את תכנית הבטיחות החתומה ע"י שרותי הכבאות. הבודק עובר ובודק כל גלגלון במערכת, ומוודא שההתקנה תואמת לדרישות התקן, ושהגלגלון הותקן במיקום המסומן בתכנית הבטיחות.

דרישות מהלקוח

יש לוודא התקנת כל העמדות בהתאם לכללי התקן ובמיקומים התואמים לתכנית הבטיחות, על מנת שהמערכת תאושר ללא ליקויים.

ביום הבדיקה:

יש להציג עותק של תכנית הבטיחות החתומה. יש לוודא לפני הבדיקה כי המערכת מלאה במים. במידה וברזי השליטה של המערכת מחוברים לרכזת גילוי אש, יש לזמן לבדיקה את טכנאי רכזת הגילוי. 

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות