Skip links

התקנה והפעלת מערכת מתזים לפי ת"י 1596  |  התקנה והפעלה - ספרינקלרים

שם הבדיקה: התקנה והפעלת מערכת מתזים לפי ת"י 1596  |  התקנה והפעלה – ספרינקלרים

מהות הבדיקה: בדיקת ההתקנה וההפעלה של מערכת מתזים חדשה, או מערכת קיימת שבוצעו בה שינויים מהותיים (כגון: שינוי תוואי צנרת וכו').

בבדיקה טכנאי הבדיקות יוודא כי:

 • המערכת הותקנה בהתאם לתכניות שאושרו ובהתאם לכל כללי התקן.
 • התרעות המערכת פועלות כנדרש.
 • מקור המים (רשת עירונית או מאגר ומשאבה) מספק בפועל את הנתונים הנדרשים עבור המערכת.

קהל היעד: כל המבנים.

תהליך הבדיקה:

 • בדיקה ויזואלית של התקנה נכונה של הצנרת והמתזים.
 • בדיקת הפעלה למערכת המתזים (בדיקת התרעות, בדיקת חדר משאבות).
 • בדיקת אופיין רשת מים- לאפיון הרשת הפרטית.

דרישות מהלקוח

הבדיקה מתבצעת לאחר בדיקת תכנון מערכת המתזים ולאחר גמר עבודות ההתקנה באתר.

 • המערכת מותקנת באופן העומד בכללי התקן.
 • הושלמה התקנת תקרות מונמכות וסינרים.
 • ברזי שליטה ורגשי זרימה מחוברים לרכזת גילוי אש עם חייגן.
 • רכזת הגילוי פעילה וללא תקלות ואזעקות.
 • חדר המשאבות (במידה וישנו) במצב פעיל, לאחר הפעלה ראשונית של מתקין המשאבה.
 • גמל המים מותקן באופן מלא, כולל מונה מים קבוע.
 • כל מכסי ההגנה הורדו מהמתזים.
 • המערכת כולה מלאה במים בלחץ, וכל הברזים פתוחים.
 • המערכת עברה בהצלחה בדיקות הנמצאות באחריות הקבלן, כגון: טסט לחץ הידרוסטטי.
 • קיימים שלטים בכל המקומות הדרושים.
 • קיים סולם תקני/ במה הידראולית תקנית וציוד עבודה בגובה לטובת בדיקת המערכת.
 • קיימים אמצעי ניקוז נאותים לטובת הזרמת מים מברזי הבדיקה והניקוז.
 • קיימים אמצעי ניקוז נאותים לטובת בדיקת אופיין רשת בגמל המים.

במקרים רבים יש להזמין את המעבדה לבדיקות בשלבים שונים של הפרוייקט, בהתאם לסוג האתר ואופי האתר.

אין לבצע סגירת תקרות או כיסוי צנרת לפני אישור המעבדה

לבדיקת ההתקנה שלושה שלבים:

 • בדיקה ויזואלית– טכנאי הבדיקה עובר על כל המערכת ומוודא כי כל הביצוע עומד בדרישות התקן ותואם לתכניות שאושרו במעבדה.
 • בדיקת הפעלה– נבדקים כל הרכיבים המבוקרים- בדרך כלל ברזי שליטה ורגשי זרימה. בעת סגירת ברז שליטה- הרכזת תדווח על תקלה במערכת ותציין את המיקום המדויק של התקלה. בעת זרימת מים דרך ברז הבדיקה הקומתי, הרכזת תיכנס למצב אזעקה, תציין מיקום מדוייק, תפעיל צופרים בכל רחבי האתר ותחייג אוטומטית לטלפון המתוכנת בחייגן.
 • בדיקות זמינות רשת מים– טכנאי הבדיקה יבצע בדיקת אופיין רשת מים פנימית בגמל המים ויוודא שנתוני המים עומדים בדרישות. טכנאי הבדיקה יזרים מים כאשר ברז הניקוז הראשי פתוח במבצ מלא ויתעד את קריאת שעוני הלחץ. במקרה של הזנת מערכת הספרינקלרים מחדר משאבות, טכנאי הבדיקה יבצע בדיקת התקנה והפעלה למשאבה ולמאגר.

במידה והבדיקה נערכה בשלב ביניים של הפרויקט, או במקרה של ליקויים, יצוינו כל ההערות הנדרשות בגוף התעודה. יש להתייחס להערות ולהכין את האתר להמשך ביקורות או לביקורת חוזרת לסילוק ליקויים.

במידה וכלל ההתקנה תואמת לדרישות התקן- תופק תעודה מתאימה למערכת המתזים.

ביום הבדיקה:

 • יש לוודא תיאום עם כלל הגורמים לטובת בדיקת הפעלת המערכת והגעתם לאתר במועד הבדיקה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח