Skip links

בדיקת תכנון מערכות כיבוי אש ע"י מתזים לפי ת"י 1596 |  תכנון ספרינקלרים

שם הבדיקה: בדיקת תכנון מערכות כיבוי אש ע"י מתזים לפי ת"י 1596 |  תכנון ספרינקלרים

מהות הבדיקה: התאמת תוכנית המתווה לדרישות התקן ובדיקת נתוני רשת המים העירונית ומסוגלותה לספק את דרישות המים למערכות כיבוי האש.

קהל היעד: כל המבנים.

תהליך הבדיקה: בחינה מלאה של כל מתווה הצנרת ואביזריה- טרם ביצוע, תוך בחינת תכניות הבטיחות, סכמות מים וחישובים הידראוליים.

להלן מס' פרמטרים הנבדקים בתהליך בדיקת התכנון:

 • האם רמת הסיכון מסווגת באופן נכון.
 • האם מקור המים מסוגל לספק את הנדרש לצורך השגת שליטה על האש.
 • האם דרישות המערכת חושבו באופן נכון מבחינה הידראולית.
 • האם פריסת הצנרת והמתזים עומדת בכללי התקן והתקנות, ותואמת לדרישות תכנית הבטיחות.

דרישות מהלקוח

חשוב מאוד להגיש תיק תכנון מלא למעבדה

מסמכים נדרשים בהגשת תיק תכנון:

 1. תכניות מתזים מודפסות בקנה מידה
 2. תכנית חתכי המבנה
 3. סכמת מים
 4. תכנית בטיחות חתומה ע"י הכבאות
 5. חישובים הידראוליים
 6. אופיין רשת מים
 7. חוות דעת שירותי הכבאות
 8. מסמך הצהרת מתכנן

מידע נוסף

 • עם תום בדיקת התכנון, יקבל המזמין תעודת תכנון.
 • במידה ואין ליקויים בהליך התכנון, תצא תעודה ללא הערות לתכנון.
 • במידה ויימצאו ליקויים בהליך התכנון או שיוגש תיק תכנון חלקי, תישלח למזמין תעודה עם הערות לתכנון. במקרה זה, מזמין הבדיקה יגיש למעבדה מענה לתעודה, ויצרף את התכניות והמסמכים הרלוונטיים. בסוף התהליך תצא תעודה סופית לתכנון המערכת.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות